Právne a rizikové upozornenie

Toto upozornenie obsahuje podmienky používania (ďalej len "podmienky") internetových stránok www.fiofondy.sk (ďalej len "internetové stránky"). Týmto žiadame všetky osoby, ktoré sa s týmito podmienkami doteraz neoboznámili, aby tak urobili pred začatím používania týchto stránok. Používaním internetových stránok s týmito podmienkami súhlasíte.

Prevádzkovateľom internetových stránok je spoločnosť Fio investiční společnost, a.s., IČO: 06704441, so sídlom V celnici 1028/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 23153 (ďalej len "prevádzkovateľ"), ktorá patrí do podnikateľského zoskupenia Finančnej skupiny Fio, do ktorého patrí najmä (spoločne s prevádzkovateľom tiež len "Finančná skupina Fio") spoločnosť Fio banka, a.s. – banka a obchodník s cennými papiermi s platným povolením České národní banky.
Autorské práva a ochranné známky

Subjekty patriace do Finančnej skupiny Fio majú všetky autorské práva a ostatné práva na používanie a ochranu internetových stránok, ich obsahu, čo sú najmä články, správy, príspevky, zmluvy, podmienky, cenníky a ďalšie materiály (ďalej len "materiály"), a ochranných známok, ak nie je uvedené inak. Informácie uvedené na internetových stránkach sú určené iba pre osobnú potrebu užívateľov a ich použitie na iné účely, najmä formou ich šírenia, kopírovania, ďalšieho spracovania alebo úpravu je bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa zakázané.

Informácie o ochrane a spracovaní osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov sú dostupné v informačnom memorande, ktoré má za cieľ oboznámiť Vás s tým, aké údaje o Vás spracovávame, z akých zdrojov ich získavame, aké práva môžete v súvislosti s ochranou Vašich osobných údajov uplatniť a akým spôsobom tak môžete uskutočniť.

Upozornenie na riziká spojené s investovaním do finančných nástrojov

S investíciou do finančných nástrojov (t. j. do podielových listov investičných fondov spravovaných prevádzkovateľom) je vždy spojené riziko kolísania hodnoty a investícia do týchto nástrojov môže rovnako vzrásť ako klesnúť. Hodnoty, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre finančných nástrojov sa môžu meniť čiže rásť a klesať. Návratnosť prostriedkov investovaných do finančných nástrojov nie je v žiadnom prípade zaručená. Investori do finančných nástrojov nesú v každom prípade riziko straty z takejto investície. Akékoľvek hodnoty, výnosy, zhodnotenie, výkonnosť či iné parametre dosiahnuté jednotlivými finančnými nástrojmi v minulosti nemôžu v žiadnom prípade slúžiť ako záruka budúcich hodnôt, výnosov, zhodnotenia, výkonnosti či iných parametrov týchto finančných nástrojov. V prípade predikcií nie je možné poskytnúť žiadnu záruku toho, že skutočný vývoj trhov bude odpovedať výhľadu prevádzkovateľa. Investícia je výsledkom individuálneho rozhodnutia investora, pričom pred výberom konkrétneho fondu je vždy potrebné zvážiť vlastnú finančnú situáciu, vzťah k riziku a účel investície.

Podrobné informácie, vrátane informácií o poplatkoch a rizikách, možno nájsť v oznámení kľúčových informácií a v štatúte príslušného fondu, ktoré sú dostupné elektronicky na internetových stránkach v slovenskom jazyku. V listinnej podobe sú tieto dokumenty k dispozícií v sídle prevádzkovateľa a ďalej na ktorejkoľvek pobočke Fio banky, a.s., pobočky zahraničnej banky, kde investorom pracovníci Fio banky rovnako môžu poskytnúť všetky potrebné informácie.

Finančná skupina Fio odporúča všetkým investorom, aby svoje investičné zámery a rozhodnutia vždy vopred konzultovali s odbornými pracovníkmi.

Cookies

Aby pre vás bola práca s týmito internetovými stránkami ľahšia, používame súbory typu "Cookies".

Informácie o rozsahu a účele spracovania cookies

Čo sú cookies?

Cookie je krátky textový súbor tvorený písmenami a číslicami, ktorý navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Vaša ďalšia návšteva stránok tak môže byť ľahšia a produktívnejšia. Súbory cookie sú dôležité. Bez nich by prechádzanie webu bolo oveľa zložitejšie.

Súbory cookie slúžia na celý rad účelov. Používame ich napríklad k ukladaniu vašich nastavení, k výberu relevantných reklám či na sledovanie počtu návštevníkov na stránke.

Aké cookies používame?

Okrem našich vlastných súborov cookie (súbory cookie prvej strany), používame v niektorých prípadoch tiež súbory cookie tretích strán, ktoré nám umožňujú lepšie pochopiť a prípadne i zlepšovať predovšetkým efektívnosť našej reklamy na internetových stránkach, prípadne na internetových stránkach tretích strán. V prípade súborov cookie tretích strán je správa cookies realizovaná na ich strane.

Na týchto internetových stránkach používame nástroje a služby poskytované spoločnosťami Google, Inc. a Seznam.cz, a.s., predovšetkým Google Tag Manager, Sklik, Google Universal Analytics a Google AdWords vrátane remarketingu / retargetingu a prehľadov o demografii a záujmoch užívateľov.

S ohľadom na vyššie uvedené sú na internetových stránkach využívané rôzne druhy cookies, pričom podľa jednotlivých druhov sa líši aj rozsah ich spracovania, a to buď formou dočasných súborov cookies, ktoré sú uložené vo vašom počítači len do ukončenia prehliadania stránky, alebo trvalých súborov cookies, ktoré zostávajú uložené vo vašom počítači dlhšiu dobu.

Zhromažďovanie týchto informácií slúži na zlepšovanie našich služieb, predovšetkým na marketingové účely, úpravy webových stránok a prispôsobenie ich prevádzky tak, aby čo najviac vyhovovali záujmom a potrebám návštevníkov stránok a aby umožnili plné, funkčné a bezproblémové využitie našich internetových stránok vrátane služieb tretích strán.

Google Universal Analytics

Tieto stránky využívajú službu Google Universal Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google, Inc. (ďalej len "Google"). Služba Google Universal Analytics používa súbory "cookies", ktoré sú textovými súbormi ukladanými do vášho počítača, umožňujúce analýzu spôsobu užívania tejto stránky jej užívateľmi.

Google bude používať tieto informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o jej aktivite, určených pre jej prevádzkovateľa, a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa činností na stránke a používania internetu vôbec. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím osobám, ak o to bude požiadané zákonom alebo ak budú takéto tretie osoby spracovávať tieto informácie pre Google. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení vo vašom prehliadači, avšak uvedomte si, že ak tak urobíte, nebudete schopný plne využívať všetky funkcie tejto stránky. Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovávaním cookies spoločnosťou Google, a to spôsobom a na účely uvedené vyššie.

Detailné informácie o Google Analytics nájdete na: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/

S ohľadom na skutočnosť, že naše internetové stránky využívajú služby Google Universal Analytics, uvádzame odkaz na doplnok webového prehliadača, ktorý po jeho inštalácií znemožní sledovanie súborov cookies: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Používaním našich internetových stránok udeľujete súhlas s používaním súborov cookies. V prípade, kedy nechcete, aby sme vo Vašom prípade používali súbory cookies (t. j. keď nesúhlasíte so spracovaním cookies, či súhlas následne chcete odvolať) a aj napriek tomu chcete naďalej naše internetové stránky používať, je potrebné, aby ste vykonali vhodné úpravy nastavenia Vášho internetového prehliadača tak, aby prácu s cookies v prípade našich stránok nepodporoval. Upozorňujeme, že odmietnutie spracovávania súborov cookies môže ovplyvniť niektoré funkcie internetových stránok.

Pod nižšie uvedenými odkazmi nájdete informácie, ako odstrániť súbory cookie v najčastejšie používaných internetových prehliadačoch (za informácie uvedené pod jednotlivými odkazmi, rovnako tak za prípadnú zmenu týchto odkazov, nenesieme žiadnu zodpovednosť):

Internet Explorer: https://support.microsoft.com

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org

Google Chorme: https://support.google.com

Opera Software: http://help.opera.com/

Vylúčenie zodpovednosti

Všetky materiály umiestnené na internetových stránkach slúžia iba na informačné účely a pri ich tvorbe sa postupovalo s vynaložením odpovedajúcej starostlivosti. Predchádzajúca veta sa nevzťahuje na materiály zverejňované na internetových stránkach v súlade so zmluvami uzatvorenými medzi subjektmi Finančnej skupiny Fio a ich klientmi alebo v súlade so štatútmi investičných fondov spravovaných spoločnosťou Fio investiční společnost, a.s., a ďalej rovnako aj na materiály či informácie, ktorých uverejňovaním na internetových stránkach Fio investiční společnost, a.s. plní svoje zákonné povinnosti (najmä uverejňovanie NAV jednotlivých fondov a informačných materiálov). Informácie uverejnené na internetových stránkach nemajú, s výnimkou tých, ktoré sú takto výslovne označené, charakter právnych, daňových či investičných odporúčaní, analýz alebo návrhov a ponúk na kúpu či predaj finančných nástrojov, ani nie sú návrhom na uzatvorenie zmluvy. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu akýchkoľvek materiálov zverejnených na internetových stránkach bez predchádzajúceho upozornenia a právo neuzatvoriť zmluvu, a to v ktorejkoľvek fáze konania, najmä ak nebudú získané potrebné interné schválenia v rámci spoločnosti Fio investiční společnost, a.s. a/alebo Finančnej skupiny Fio. Prevádzkovateľ a Finančná skupina Fio vylučujú prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy s akýmkoľvek dodatkom či odchýlkou, a odpoveď na ponuku s dodatkom či odchýlkou sa teda nepovažuje za prijatie ponuky.

Prevádzkovateľ ani Finančná skupina Fio nezodpovedajú za správnosť, úplnosť a aktuálnosť obsahu internetových stránok, nezodpovedajú za akúkoľvek priamu aj nepriamu škodu vzniknutú v súvislosti s pripojením a používaním internetových stránok a ich obsahu a ďalej nezodpovedajú za akúkoľvek škodu vzniknutú z dôvodu ich čiastočnej či úplnej nefunkčnosti či nemožnosti pripojenia k internetovým stránkam. Využitie akýchkoľvek informácií na internetových stránkach je výlučne vecou uváženia a zodpovednosti daného užívateľa.

Záverečné ustanovenia

Finančná skupina Fio nezodpovedá za správnosť prekladov obsahu internetových stránok, hoci jej členovia usilujú o čo najlepšiu presnosť prekladaných materiálov.

Tieto podmienky sú platné a účinné dňom ich uverejnenia na internetových stránkach. V prípade, že s týmito podmienkami nesúhlasíte, opusťte prosím tieto internetové stránky a naďalej ich nepoužívajte.