Fio globální akciový fond - Trieda EUR

Koncentrovaný fond 30-40 akcií spoločností obchodovaných na trhoch vyspelých ekonomík. Fond je vhodný predovšetkým pre investorov hľadajúcich vyšší výnos s väčšou toleranciou k riziku. Vďaka menovému zaisteniu fondu je minimalizované kurzové riziko. Odporúčaná dĺžka investície je 5 a viac rokov.

Portfólio manažér fondu Lukáš Brodníček hovorí:
„Fio globální akciový fond je rozumne diverzifikovaný fond ťažiaci z trendov ako e-commerce, digitalizácia, cloud computing, kyberbezpečnosť, elektrifikácia áut, genetika, minimálne invazívna chirurgia alebo nástup 5G siete. Spoločným znakom vybraných spoločností je práve expozícia na určitý sekulárny trend v odvetví a zároveň dominantné trhové postavenie s trvale udržateľnou konkurenčnou výhodou, čo umožňuje dlhodobo nadpriemerný rast tržieb a zisku. Vybrané spoločnosti generujú a efektívne alokujú značné free cash flow, majú robustnú súvahu bez výrazného zadlženia a vysoký podiel recurring tržieb robiaci ich biznis relatívne stabilný aj v dobách nepriaznivého ekonomického vývoja.“
Názov fondu Fio globální akciový fond - Trieda EUR
Typ fondu akciový
ISIN CZ0008476215
Dátum vzniku triedy 24.11.2020
Aktuálna čistá hodnota majetku v celom fonde
23.02.2021
318 920 797,19 CZK
Aktuálna hodnota podielového listu
23.02.2021
1,0081 EUR
Vstupný poplatok 0 EUR
Výstupný poplatok 0 EUR / 3 %
Minimálna investícia 10 EUR mesačne/
200 EUR jednorazovo
Rizikovosť 6
Poplatok za spravovanie
Poplatok za administráciu
1,7 % p.a.
0,5 % p.a.

Graf vývoja fondu

Najvýznamnejšie pozície ku dňu 22.02.2021

ISIN Názov Mena % zastúpenia
US70450Y1038 PAYPAL HOLDINGS INC. USD 4,01
NL0010273215 ASML HOLDING N.V. EUR 3,90
US02079K1079 ALPHABET INC. USD 3,67
US57636Q1040 MASTERCARD, INC. USD 3,51
IL0011334468 CYBER-ARK SOFTWARE USD 3,33
US4523271090 ILLUMINA, INC. USD 3,11

Najvýznamnejšie pozície ku dňu 22.02.2021


Upozornenie pre investorov

Minulá výkonnosť fondu nezaručuje rovnakú výkonnosť aj v budúcom období. Investície do finančných nástrojov sú rizikové a môžu byť za nepriaznivých okolností i stratové.